Redirect to:
https://www.gatsbyjs.org/blog/2018-09-17-gatsby-v2